• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn”
Ogłoszenia Burmistrza 11 Maja 2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn”

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) zadania publicznego w formie powierzenia z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, realizowanego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2022 roku pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę powierzenia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100 % kosztów zadania objętego dofinansowaniem.
PRZEDMIOT KONKURSU:
„Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn” - zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
CEL ZADANIA PUBLICZNEGO:
Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla 35 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadanie może być realizowane w terminie od 1 lipca 2022r. do 30 czerwca 2023r.
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadanie powinno być realizowane w lokalu znajdującym się na terenie Województwa Śląskiego, położonym w takiej odległości, że dojazd z Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do miejsca, w którym będzie realizowane świadczenie na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie przekroczy 50 km.
ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:
Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się jako powierzenie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 447 125,00 zł, w tym:
• od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku kwota: 223 562,50 zł,
• od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku kwota: 223 562,50 zł.

Zarządzenie Nr 203/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2022 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:
http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa w dniu 1 czerwca 2022r. o godz. 15.30
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl - tak przygotowana oferta spełnia wymagania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ofertę należy:

  • sporządzić w języku polskim,
  • sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

  1. Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  2. operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  3. za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres:

Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt 3 nie będą rozpatrywane.
W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(-) Wiesław Janiszewski

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 313.38KB Plik: Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
doc Zarządzenie Nr 203/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn” 201KB Plik: Zarządzenie Nr 203/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn”
doc Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn” 65.5KB Plik: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn”

do góry