Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 4 Grudnia 2012
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w granicy sołectwa Bełk oraz zjazdu z autostrady A1.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały nr XVIII/195/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w granicy sołectwa Bełk oraz zjazdu z autostrady A1, w granicach określonych na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.12.2012 r. do 18.01.2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Al. Św. Barbary 6, pokój nr 1 w Czerwionce-Leszczynach w godzinach:

- w poniedziałki od 13:00 – 17.00
- we wtorki, środy i czwartki 12.30 –15.30
- w piątki 11:00 – 14:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 7.01.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, pok. nr 13 (sala narad) o godzinie 17:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.02.2013 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z: projektem planu, prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym, stanowiskami innych organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów, właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.
Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). 
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 01.02.2013 r., na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (na adres Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny), w postaci elektronicznej na adres e-mail: 
ua.n@czerwionka-leszczyny.com.pl  lub ustnie do protokołu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
do góry