Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie opodatkowania lasów

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie opodatkowania lasów

Ogłoszenia Burmistrza 6 Grudnia 2012

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, iż Uchwała Nr XXV/300/12 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r., poz. 4571) wchodząca w życie od 01.01.2013r. uchyliła Uchwałę Nr LII/458/06 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku leśnego oraz formularzy z tytułu tego podatku obowiązujących od 1 stycznia 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006r., Nr 138, poz. 3902), na mocy której zwolnienie z podatku leśnego obejmowało lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa w wieku 40 lat i więcej. W związku z powyższym od dnia 01.01.2013r. podlegają opodatkowaniu grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z drzewostanem w wieku 40 lat i więcej, stanowiące własność, współwłasność oraz będące w użytkowaniu wieczystym i posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawę do obliczenia wysokości podatku leśnego na 2013 rok, ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (Monitor Polski z 2012r., poz. 788). Ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. wynosi 186,42 zł. za 1 m³. 
W roku 2013 stawka podatku leśnego wynosi 41,0124 zł. od 1 ha powierzchni lasu. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa wyżej, ulega obniżeniu o 50 %. W roku 2013, stawka ta wynosi 20,5062 zł. od 1 ha powierzchni lasu. 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Referatem Podatków tel. 32/4295929, 32/4295975, 32/4295971.

Plik do pobrania:

Treść informacji

do góry