• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłoszenia Burmistrza 11 Lutego 2009

Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie w/w ustawy z dnia 3 października 2008r., informuję o zamieszczeniu dokumentów w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

eksploatacji piasków budowlanych ze złoża "Szczejkowice", 
zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej w Szczejkowicach, na działce nr 155/25

  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Józefa Widery.
  2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 
    w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  3. Informacje o wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, który znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu oraz w Wydziale Ekologii i Zdrowia tut. Urzędu. 
  4. Informuję o: 
    - możliwości zapoznania się z wnioskiem, raportem oraz pozostałą dokumentacją sprawy, 
    - możliwości składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w terminie do dnia 06.03.2009r. w Wydziale Ekologii i Zdrowia tut. Urzędu przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach.

Pełną treść dokumentu można pobrać w formacie.

do góry