Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Ogłoszenia Burmistrza 12 Listopada 2020

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok


Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 12.11.2020 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 498/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym: https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html oraz na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakładce „Ogłoszenia Burmistrza”.

 
W terminie od 12 listopada 2020 r. do 25 listopada 2020 r. wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1.)  w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
2.)  pocztą elektroniczną na adres e-mail: sps@czerwionka-leszczyny.pl,

3.) za pośrednictwem faksu pod numerem: 32 43 11 760.

W przypadku zgłoszenia wniosku przez minimum trzy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), konsultacje mogą mieć formę bezpośredniego, otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

 
Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, tel. 32 43 12 251.

Plik do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 498/20 Burmisrtrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 202 roku w sparawie pzreprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry