Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Ogłoszenia Burmistrza 19 Grudnia 2019

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wparcia i mieszkaniach chronionych.
W terminie od 20 grudnia 2019 r. do 26 grudnia 2019 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

 
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1. w formie pisemnej na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36B

(decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),

2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl

3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 72 31 217.

 
Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wparcia i mieszkaniach chronionych należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3 Maja 36B, tel. 32 43 12 039).

 
Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 738/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

 

top_baner
do góry