Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - „Przygotowywanie i dostarczenie gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - „Przygotowywanie i dostarczenie gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”

Ogłoszenia Burmistrza 19 Grudnia 2019

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - organizację „Przygotowywanie i dostarczenie gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POWIERZENIE

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę powierzenia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

PRZEDMIOT KONKURSU

„Przygotowywanie i dostarczenie gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” - zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

CEL ZADANIA PUBLICZNEGO

Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie gorącego posiłku dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 lutego 2020r. do 31 grudnia 2020r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie powinno być realizowane w co najmniej 2 lokalach znajdujących się na terenie Miasta Czerwionka-Leszczyny, z których jeden zlokalizowany jest w dzielnicy Czerwionka, a drugi w dzielnicy Leszczyny.

Oferent winien zapewnić odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające wydanie i spożycie posiłku. Lokale te powinny posiadać miejsca siedzące przy stoliku

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO

Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się jako powierzenie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 254 000,00 zł

Zarządzenie Nr 729/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa w dniu 9 stycznia 2020r. o godz. 15.30. Oferty konkursowe na realizację zadań składać (w obu formach):

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
  2. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacją „Przygotowywanie i dostarczenie gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy Parkowej  9.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 729/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - „Przygotowywanie i dostarczenie gorącego posiłku dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
  2. Pełna treść ogłoszenia
  3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK
  4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  5. witkac.pl - Składanie ofert - instrukcja
top_baner
do góry