Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 26.06.2020r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 26.06.2020r.

Aktualności 23 Czerwca 2020

Ogłoszenie

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
26 czerwca 2020 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali widowiskowej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja


Tematyka sesji przewiduje:

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 maja 2020 roku.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy i Miasta za 2019 rok:
1) debata nad Raportem,
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania.
8. Zapoznanie się z:
1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2019 rok,
2) sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019,
3) informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2019.
11. Podjęcie uchwał:

1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2020,
3) podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku w wyborach uzupełniających na kadencją 2020-2023,
4) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do przekazania wykazu kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, celem zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników,
5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach,
6) podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2020/2021,
7) podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu,
8) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ocena przyrodnicza fragmentu Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich w miejscowości Czerwionka-Leszczyny”,
10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (Leszczyny),
11) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (Czerwionka),
12) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (Palowice),
13) podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Województwa Śląskiego na rzecz przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 924.

12. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
13. Wolne głosy.
14. Zakończenie.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry