• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc ...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc ...

Aktualności 3 Marca 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc dla rodzin najuboższych z terenu gminy, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta w 2017 roku.

 

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań (Obszar V):

Zadania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


 • Termin realizacji zadań od 1 kwietnia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
 • Na przedstawione do realizacji zadania zaplanowano w budżecie w formie dotacji środki publiczne w wysokości 14000,00 zł.

Szczegóły konkursu zawarte są w Zarządzeniu Nr 101/17 z dn. 2 marca 2017 roku, które dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na_zadania_publiczne.html

oraz pod niniejszym ogłoszeniem.

Oferty konkursowe na realizację zadania należy złożyć (w obu formach) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2017 roku:

 1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań lub dotacje-konkursy.
 2. w formie pisemnej z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku (Obszar V)” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać:

 • w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Wydział Spraw Społecznych,
  ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  tel. 32/ 43 12 251
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (w sprawach związanych z określeniem osób potrzebujących wsparcia i sposobu ich kwalifikowania)
  nr tel. 32/ 43 12 039 lub 32/ 72 316 76.


Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Zarządzenie Nr 101/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2017 roku wraz załącznikami.
 3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK
 4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
 5. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja
do góry