• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 roku”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 roku”

Ogłoszenia Burmistrza 29 Listopada 2023

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) zadania publicznego w formie powierzenia z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, realizowanego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2024 roku pn. „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 roku”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę powierzenia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

 
PRZEDMIOT KONKURSU:
„Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2024 roku”- zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 
CEL ZADANIA PUBLICZNEGO:
Celem zadania jest zapewnienie usług opiekuńczych w tym w formie usług sąsiedzkich w domu podopiecznego dla ludzi, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, również gdy rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadanie może być realizowane w terminie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

 
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 
ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:
Kwota przeznaczona na realizację powierzonego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert zadania wynosi: 250 000,00 zł.

Podana wysokość dotacji jest wartością szacunkową. Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji administracyjnej, jednak nie więcej niż 250 000,00 zł.
Zarządzenie Nr 781/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2023r. dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2023r. o godz. 15:30

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl  - tak przygotowana oferta spełnia wymagania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).

Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ofertę należy:

·  sporządzić w języku polskim,

·   sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

1)     Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

2)     operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

3)     za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres:ka@czerwionka-leszczyny.com.pl. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt. 3 nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

(-) Wiesław Janiszewski

 

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 1
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Zarządzenie nr 781_23 w sprawie ogł. otwartego konkursu na Zapewnienie usług opiekuńczych w 2024 roku.docx 55.42KB Plik: Zarządzenie nr 781_23 w sprawie ogł. otwartego konkursu na Zapewnienie usług opiekuńczych w 2024 roku.docx

do góry