• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Aktualności 13 Lutego 2024

Logo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu) oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Adresaci programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa powyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Program na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego za uprzednią zgodą gminy, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Uczestnik, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usługi w ramach Programu.

Wymagane dokumenty

Osoby spełniające wyżej wymienione kryteria i wyrażające chęć uczestnictwa w Programie proszone są o wypełnienie, podpisanie i dostarczenie:

  • karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci) lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • klauzule informacyjne.

Liczba uczestników

Przewidywana liczba osób niepełnosprawnych, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej wynosi 32, zaś planowana liczba rodziców / opiekunów osób niepełnosprawnych, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej wynosi 30, w tym:

  • liczba rodziców / opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej (w tym orzeczenia równoważne) wynosi 25,
  • liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej (w tym orzeczenia równoważne) wynosi 27,
  • liczba rodziców / opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej wynosi 5,
  • liczba rodziców / opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej wynosi 5.

Gdzie składać dokumenty?

Karty wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

  • osobiście w kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00) lub
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /8411Z/UGIMCzerwionka,

- do dnia 29 lutego 2024 roku.

Kontakt

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem: 795 130 345.

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Karta zgłoszenia do programu (Załącznik Nr 7).docx 38.92KB Plik: Karta zgłoszenia do programu (Załącznik Nr 7).docx
docx Klauzula RODO - Minister (Załącznik Nr 12).docx 23.48KB Plik: Klauzula RODO - Minister (Załącznik Nr 12).docx
docx Klauzula RODO - Gmina.docx 23.63KB Plik: Klauzula RODO - Gmina.docx

do góry