Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w spraiwe regulaminu udzielania pomocy materialnej ...

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w spraiwe regulaminu udzielania pomocy materialnej ...

Aktualności 17 Maja 2017

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016.1817 z późn.zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

W terminie od 18.05.2017 r. do 24.05.2017 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

 

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1) w formie pisemnej na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36b

(decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),

2) pocztą elektroniczną na adres e-mail:

3) za pośrednictwem faksu pod numerem 32 43 12 039.

Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynachnależy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Pliki do pobrania:

1.Zarządzenie nr 216/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach oraz projekt uchwały

2.  Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry