• język migowy
Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych

Informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych

Aktualności 9 Września 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż z dniem 16 września 2013 roku mija termin ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego.

Ogólne informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych

Zgodnie z art. 90b ust.3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

Pomoc materialna przysługuje:

  • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, policealnych), słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i nauki w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami do czasu ukończenia obowiązku nauki.
  • Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota: 456,00 zł netto.

Uprawnieni do składania wniosków są:

  • rodzice ucznia, opiekunowie prawni ucznia,
  • pełnoletni uczniowie,
  • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w nieprzekraczalnych terminach:

  • do dnia 15 września danego roku szkolnego czniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych
  • do dnia 15 października danego roku szkolnego - słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 36B, pokój nr 6 lub ze strony internetowej www.opsczerwionka-leszczyny.pl.

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach. 44-230 Czerwionka ul. 3 Maja 36b pok. 6 Tel. (032) 43 18 100

do góry