Strona główna/Urząd/Aktualności/Dostawa materiałów promocyjnych

Dostawa materiałów promocyjnych

Aktualności 11 Września 2009

Urząd Gminy i Miasta informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z poźniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych ustawy.

Nazwa przetargu: "Dostawa materiałów promocyjnych" 

Przedmiotem zmówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych, zwanych dalej artykułami, wraz z przygotowaniem i umieszczeniem na artykułach promocyjnych wskazanych przez Zamawiającego nadruków znaków graficznych.

Wszelkie informacje o przetargu dostępne w Biuletynie informacji publicznej:

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/main/zamowienia_szczegoly,97.html

do góry