• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 25.06.2021r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 25.06.2021r.

Rada Miejska i Biuro Rady 18 Czerwca 2021

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
25 czerwca 2021 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali widowiskowej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 maja 2021 roku.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy i Miasta za 2020 rok:
1) debata nad Raportem,
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wotum zaufania.
8. Zapoznanie się z:
1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2020 rok,
2) sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2020,
3) informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2021,
3) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta,
4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”,
5) podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, w roku szkolnym 2021/2022,
6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz na oddanie w najem części nieruchomości gminnej na okres 5 lat.
12. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
13. Wolne głosy.
14. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry