• język migowy
Strona główna/Urząd/Rada Miejska/Aktualności Rady Miejskiej i Biuro Rady/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 25.03.2022 r.

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 25.03.2022 r.

Rada Miejska i Biuro Rady 21 Marca 2022

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
25 marca 2022 roku (piątek) o godz. 12.00

w sali widowiskowej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 
Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 28 stycznia i 14 lutego 2022 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej i Klubu Radnych.
6. Informacja o bieżącej korespondencji.
7. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2022,
3) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5) podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2022-2025,
7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
8) podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu,
9) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyn uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/348/21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2021 r. poz. 2311),
11) podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/457/22 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekty uchwał

8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za 2021 rok.
9. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
10. Wolne głosy.
11. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry