Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 775.

 • Informacja dla Mieszkańców

  2009-12-08

  Uprzejmie informuję, iż 24 grudnia 2009r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zgodnie z Zarządzeniem Nr 292/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada

 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

  2009-12-07

  Burmistrz Gminy i Miasta informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 grudnia 2009 r. do 20 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny – 44-230 Czerwionka – Leszczyny, ul. Parkowa 9 pokój nr 13, w dniach pracy urzędu od

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

  2009-11-24

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny informuję, że realizując Uchwałę Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w dniu 23 listopada 2009 roku, po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych klubów sportowych, przyznałem dotacje na realizację

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2009-11-05

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że z dniem 6.11.2009 roku, wchodzi w życie Uchwała Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny (tj. Dz.U. Województwa Śląskiego z 2009 r., Nr 186, poz. 3379). Wysokość środków

 • Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań na zbycie składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny – odwęglonego łupka przywęglowego

  2009-10-27

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, działając w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, zaprasza do rokowań na zbycie składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny – odwęglonego łupka przywęglowego.Przedmiotem zbycia jest odwęglony łupek przywęglowy znajdujący się na nieruchomości położonej w Czerwionce – Leszczynach, obręb Dębieńsko, KW 119 157, obejmującej zwał

 • Ogłoszenie i Zarządzenie Burmistrza dot. sprzedaży używanej aparatury medycznej i wyposażenia

  2009-10-20

  Ogłoszenie i Zarządzenie Burmistrza dot. sprzedaży używanej aparatury medycznej i wyposażenia Pliiki do pobrania: Zarządzenie Burmistrza z dnia 7 paźdzernika 2009 roku w sprawie zasad sprzedaży wyposażenia pracowni USG w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej 2A. Ogłoszenie

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2009-09-04

  Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji nr 88/09 z dnia

 • Konkurs

  2009-06-29

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza konkurs na "Estetyczne zagospodarowanie ogrodów".  Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zgłoszenie się w Wydziale Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa ul. Aleja Św. Barbary 6 w terminie do 24.07.2009r. w godzinach pracy urzędu. Regulamin konkursu do pobrania w formacie PDF 

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotycząca otwartego konkursu ofert na dotacje w 2009 r.

  2009-02-11

  Sprostowanie do ogłoszenia Konkurs ofert na dotacje w 2009r. W ogłoszeniu o konkursie ofert na dotacje w 2009 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r. nastąpiła pomyłka. W ust. 3 pkt 1 w/w ogłoszenia mylnie wskazano, iż do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne za 2007 r. oraz finansowe za jedenaście miesięcy 2007 r., podczas

 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

  2009-02-11

  Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie w/w

 • Zaproszenie do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych typu C poprzez szczepienia ochronne

  2009-02-09

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych typu C poprzez szczepienia ochronne. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce "informacje Urzędu - Inne ogłoszenia" .

do góry