Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację "Wigilii dla samotnych" w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację "Wigilii dla samotnych" w 2019 roku

Ogłoszenia Burmistrza 8 Listopada 2019

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - organizację "Wigilii dla samotnych".

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: POWIERZENIE

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę powierzenia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

PRZEDMIOT KONKURSU

Organizacja „Wigilii dla samotnych” - zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu:

  • integracja społeczna mieszkańców gminy wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych.

CEL ZADANIA PUBLICZNEGO

Celem zadania jest integracja grupy 90 osób starszych i samotnych (zagrożonych wykluczeniem społecznym) z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz zmniejszenie poczucia osamotnienia w okresie okołoświątecznym poprzez organizację spotkania wigilijnego.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie może być realizowane w terminie od 10 grudnia do 31 grudnia 2019r. Dopuszcza się realizację zadania zarówno w całym wskazanym okresie, jak i w krótszym.
Proponowany termin spotkania wigilijnego: 18 grudnia 2019r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Teren Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Miejsce spotkania musi być dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO

Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się jako powierzenie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 10 000,00 zł

Zarządzenie Nr 625/19 z dnia 7 listopada 2019 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa w dniu 28 listopada 2019r. o godz. 15.30. Oferty konkursowe na realizację zadań należy składać (w obu formach):

  • w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
  • w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na organizację „Wigilii dla samotnych””” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Zarządzenie  Nr 625/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację „Wigilii dla samotnych” w 2019 roku
  2. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK
  3. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  4. witkac.pl - Składanie ofert - instrukcja

 

do góry