• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenia Burmistrza

Znaleziono wiadomości: 1164.

 • Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-02-10

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w 2010r. w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych typu C poprzez szczepienia ochronne. Ogłoszenie o konkursie, szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy dostępne są w BIP-ie (Informacje Urzędu>Inne ogłoszenia).

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2010-01-26

  Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w roku 2010. Treść informacji do pobrania

 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

  2010-01-20

  BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNYogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznejoraz podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,na realizację zadania:"DOSTARCZANIA ŻYWNOŚCI POTRZEBUJĄCYM MIESZKAŃCOM GMINY I MIASTACZERWIONKA-LESZCZYNY W RAMACH EUROPEJSKIEGO PROGRAMUPOMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ "PEAD" Pliki do pobrania: Ogłoszenie

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2009-12-11

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu realizuje projekt pn.: TWOJA KREW MOJĄ SZANSĄ NA ŻYCIE, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu Centrum zakupiło wysokospecjalistyczny ambulans do poboru krwi, który będzie odwiedzał miejscowości naszego regionu w celu dotarcia do jak największej liczby potencjalnych dawców krwi. Wyrażając swoje

 • Informacja dla Mieszkańców

  2009-12-08

  Uprzejmie informuję, iż 24 grudnia 2009r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - zgodnie z Zarządzeniem Nr 292/09 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada

 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

  2009-12-07

  Burmistrz Gminy i Miasta informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 grudnia 2009 r. do 20 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny – 44-230 Czerwionka – Leszczyny, ul. Parkowa 9 pokój nr 13, w dniach pracy urzędu od

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

  2009-11-24

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny informuję, że realizując Uchwałę Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w dniu 23 listopada 2009 roku, po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych klubów sportowych, przyznałem dotacje na realizację

 • Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2009-11-05

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że z dniem 6.11.2009 roku, wchodzi w życie Uchwała Nr XXXIX/438/09 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny (tj. Dz.U. Województwa Śląskiego z 2009 r., Nr 186, poz. 3379). Wysokość środków

 • Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań na zbycie składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny – odwęglonego łupka przywęglowego

  2009-10-27

  Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, działając w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, zaprasza do rokowań na zbycie składników majątku ruchomego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny – odwęglonego łupka przywęglowego.Przedmiotem zbycia jest odwęglony łupek przywęglowy znajdujący się na nieruchomości położonej w Czerwionce – Leszczynach, obręb Dębieńsko, KW 119 157, obejmującej zwał

 • Ogłoszenie i Zarządzenie Burmistrza dot. sprzedaży używanej aparatury medycznej i wyposażenia

  2009-10-20

  Ogłoszenie i Zarządzenie Burmistrza dot. sprzedaży używanej aparatury medycznej i wyposażenia Pliiki do pobrania: Zarządzenie Burmistrza z dnia 7 paźdzernika 2009 roku w sprawie zasad sprzedaży wyposażenia pracowni USG w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej 2A. Ogłoszenie

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2009-09-04

  Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji nr 88/09 z dnia

do góry