Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 761/170 położonej w Czerwionce-Leszczynach, o. Dębieńsko

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 761/170 położonej w Czerwionce-Leszczynach, o. Dębieńsko

Ogłoszenia Burmistrza 2 Listopada 2020

Przedmiot przetargu: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, o. Dębieńsko, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 761/170 o powierzchni 0,4540 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW GL1Y/00091887/7 - dział III i dział IV jest wolny od wpisów.

Nieruchomość położona jest na północ od ul. Jesionka - dojazd prawnie nieuregulowany. Działka obejmuje wąski pas gruntu o dł. ok. 367-372 m i szer. ok. 9-12 m. Obszar ten jest nieznacznie nachylony na północ. Działka ta jest obecnie użytkowana rolniczo jako grunt orny. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada uregulowanego dostępu do uzbrojenia - najbliższe sieci odległe są o kilkadziesiąt metrów, a ich doprowadzenie musi nastąpić przez nieruchomości osób trzecich.

Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą NR IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2002 r. poz. 2749) - działka nr 761/170 położona jest w terenie zieleni izolacyjnej (symbol planu ZI) oraz w terenie upraw polowych i ogrodniczych (symbol planu R1).

Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej oraz ograniczone możliwości jej zagospodarowania działka 761/170 została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego. Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych geodezyjnie jako działki: 760/170, 762/169, 3067/176, 1352/176, 3066/176, 3065/176, 1349/176, 2319/170.

Cena wywoławcza: 273 000, 00 zł netto (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Wadium: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) wniesione w pieniądzu do dnia 25.11.2020 r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny, przy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.12.2020 r. o godzinie 10ºº na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 opublikowane na stronach internetowych urzędu www.czerwionka-leszczyny.pl i Buletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie „Infopublikator.pl”.

 


Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 93.


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

 

 


Załączniki:

  1. ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 761/170 położonej w Czerwionce-Leszczynach,o. Dębieńsko
  2. mapa poglądowa.

Powiązane pliki.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Mapa 761.pdf 550.13KB Plik: Mapa 761.pdf
pdf ogłoszenie 761170.pdf 2.31MB Plik: ogłoszenie 761170.pdf

do góry