Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, działek nr 3655/459 oraz 4159/459 położonych ...

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, działek nr 3655/459 oraz 4159/459 położonych ...

Ogłoszenia Burmistrza 10 Października 2019

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż

prawa własności nieruchomości gruntowych,

działek nr 3655/459 oraz 4159/459

położonych w Leszczynach przy ul. Konopnickiej

Przedmiot przetargu: prawo własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 3655/459 o powierzchni 0,1472 ha oraz nr 4159/459 o powierzchni 0,0402 ha, położonych w Leszczynach, przy ul. Konopnickiej, dla których Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW nr GL1Y/00113839/7 - dział III i IV jest od wpisów.

Działka nr 3655/459 obejmuje obszar kształtem zbliżony do trójkąta, o długości ok. 106 m i szerokości do ok. 28 m, teren płaski. Dojazd z ul. Konopnickiej, drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Działka ta jest obecnie niezagospodarowana i porośnięta trawą. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w ul. Konopnickiej oraz na sąsiednim osiedlu mieszkaniowym, dostępna jest sieć wodociągowa, energii elektrycznej, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłociągu. Działka nr 4159/459 obejmuje obszar kształtem zbliżony do trójkąta o długości ok. 81 m i szerokości do ok. 10 m, teren znacznie nachylony w kierunku północnym, gdzie przebiega ciek wodny. Dojazd z ul. Konopnickiej, drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Działka ta jest obecnie niezagospodarowana i porośnięta trawą, krzewami, drzewami. Działkę przecina sieć ciepłownicza na moście technologicznym.
Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w ul. Konopnickiej oraz na sąsiednim osiedlu mieszkaniowym dostępna jest sieć wodociągowa, energii elektrycznej, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ciepłociągu.

Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą NR XLIX/540/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 r.( Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 30 kwietnia 2018 r. poz. 2929) - działka nr 3655/459 położona jest w terenie zabudowy usługowej o symbolu planu 8U oraz w terenie drogi wewnętrznej o symbolu planu 10KDW, działka nr 4159/459 położona jest w terenie zabudowy usługowej o symbolu planu 8U oraz w terenie zieleni w dolinie cieków wodnych o symbolu planu 9ZWS.

Cena wywoławcza: 134 000.00 zł netto (sto trzydzieści cztery tysiące zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku w wysokości 23% i zostanie on stosownie doliczony do najwyższej wylicytowanej kwoty netto.

Wadium: 25 000.00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) wniesione w pieniądzu do dnia 06.11.2019 r. Wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 roku o godzinie 10ºº w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 36D sala konferencyjna średnia.

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 93.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Załączniki:

1. ogłoszenie o I ustnym przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, działek nr 3655/459 oraz 4159/459 położonych w Leszczynach przy Konopnickiej,
2. mapa poglądowa,
3. kopia wyrysu z mapy zasadniczej.

do góry