Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki nr 47 położonej w Palowicach przy ul. Dębowej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działki nr 47 położonej w Palowicach przy ul. Dębowej

Ogłoszenia Burmistrza 6 Listopada 2019

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,

działki nr 47

położonej w Palowicach przy ul. Dębowej

 

Przedmiot przetargu: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 47 o powierzchni 0,0720 ha, położonej w Palowicach, przy ul. Dębowej, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW nr GL1Y/00162545/7 - dział III i IV jest wolny od wpisów.

Działka nr 47 obejmuje trójkątny obszar o długości ok. 38 m przy szerokości do ok. 37 m. Obszar ten jest nieznacznie nachylony na wschód. Działka ta posiada gęste zadrzewienie. Występuje na niej wiele krzewów i pnączy. Zieleń jest nieuporządkowana tworząc poważną barierę dostępu do budynku. Dostęp do działki stanowi droga publiczna skomunikowana z ul. Dębową. Nie ma jednak zjazdu z drogi na teren parceli. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wybudowanym około połowy XX w. Budynek jest murowany z cegły, jego powierzchnia użytkowa wynosi 49,45 m2, przy powierzchni zabudowy 69,32 m2. Posiada dwie kondygnacje. Wejście do budynku od strony zachodniej. Na parterze znajduje się mieszkanie 3 pokojowe oraz kuchnia. Strych posiada pomieszczenia nieużytkowe. Dach dwuspadowy 16% spadku, kryty papą bitumiczną. Stan techniczny jest bardzo zły, dyskwalifikuje go z możliwości jakiegokolwiek użytkowania, bez częściowej wymiany zasadniczych elementów jego konstrukcji takich jak strop pomiędzy parterem i poddaszem, konstrukcja dachu, a także stolarka okienna i drzwiowa oraz dostosowania innych elementów użytkowych do obecnych warunków technicznych i przeprowadzenia gruntownego remontu w zakresie prac ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych. Na działce znajduje się sieć energii elektrycznej. W sąsiedztwie nieruchomości nie przebiegają inne sieci uzbrojenia.

Obszar nieruchomości objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr IV/54/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2014 r.( Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 stycznia 2015 r. poz. 145) - działka nr 47 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu planu 45 MN.

Cena wywoławcza: 31.000,00 zł netto (trzydzieści jeden tysięcy zł 00/100). Sprzedaż prawa do nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm).

Wadium: 6. 000,00 zł (sześć tysięcy zł 00/100) wniesione w pieniądzu do dnia 06.12.19 r. Wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. o godzinie 10ºº w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 36D sala konferencyjna średnia.

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św Barbary 6 oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach lub telefonicznie 32 429 59 93.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 


Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Mapa poglądowa

3. Kopia mapy zasadniczej

do góry