• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego przy ul. Kopalnianej 35, o. Czuchów

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego przy ul. Kopalnianej 35, o. Czuchów

Ogłoszenia Burmistrza 4 Października 2023

Przedmiot przetargu: prawo własności lokalu użytkowego o pow. 50,74 m2 usytuowanego w podziemnej kondygnacji czterokondygnacyjnego budynku zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach (o. Czuchów) przy ul. Kopalnianej 35 objętego KW o nr GL1Y/00159320/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rybniku oraz związany z nieruchomością lokalową udział w częściach wspólnych budynku i gruncie wysokości 540/10000 części działki nr 1489/148 o pow. 3249 m2 dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW o nr GL1Y/00156630/5 - dział III zawiera wpis dot. służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela względnie wieczystego użytkownika bądź posiadacza działek gruntu nr 1490/148, 1491/148, 1492/148 polegającą na prawie przechodu i przejazdu po działce gruntu nr 1489/148 pasem w kształcie litery „L” o pow. 237 m2, zaś dział IV jest wolny od wpisów. W skład lokalu wchodzą 4 pomieszczenia, korytarz i dwa sanitaria. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Stan techniczny lokalu jest bardzo zły- wymaga kapitalnego remontu. Pomieszczenia są zawilgocone, ściany malowane, z ubytkami w tynkach, sufity malowane, posadzki betonowe, częściowo spękane. Sanitariaty wyłożone glazurą, urządzenia w złym stanie. Okna różne (w części w dobrym stanie, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, zewnętrzna stalowa - do wymiany). Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz grzewczą.

Budynek z przedmiotowym lokalem użytkowym położony jest na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1489/148 a obszar ten objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/375/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 marca 2013 r., poz. 2233) - działka 1489/148 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu B26.MW).

Cena wywoławcza: 82 000 zł netto (osiemdziesiąt dwa tysiące zł 00/100). Sprzedaż prawa do lokalu następuje za cenę uzyskaną w przetargu. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. Z 2023 r. poz. 1570 z późn.zm.).

Wadium: 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł 00/100) wniesione w pieniądzu do dnia 30.10.2023 r. Wpłata wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2023 r. o godzinie 10:00 na sali narad Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9.

Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, w sposób zwyczajowo przyjęty w filii urzędu przy al. Św. Barbary 6, opublikowany jest na stronach internetowych urzędu oraz na stronie „Infopublikator.pl”.

Wszelkie informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy al. Św. Barbary 6 lub telefonicznie 32 429 59 85.

                                                                                                                Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego przy ul. Kopalnianej 35, o. Czuchów.

  2. Dokumentacja fotograficzna lokalu użytkowego położonego przy ul. Kopalnianej 35, o. Czuchów.

Powiązane pliki.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie o przetargu lokalu użytkowego przy ul. Kopalnianej 35, obr. Czuchów.pdf 280.79KB Plik: Ogłoszenie o przetargu lokalu użytkowego przy ul. Kopalnianej 35, obr. Czuchów.pdf
pdf Dokumentacja fotograficzna lokalu użytkowego przy ul. Kopalanianej 35, o. Czuchów.pdf 374.91KB Plik: Dokumentacja fotograficzna lokalu użytkowego przy ul. Kopalanianej 35, o. Czuchów.pdf

do góry