Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z dziećmi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z dziećmi

Ogłoszenia Burmistrza 18 Lipca 2019

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688  z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w zakresie pomocy społecznej objętej niniejszym konkursem w miejscach oddalonych od Czerwionki-Leszczyn w odległości max. do 55 km, na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta  w 2019 roku.

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań (Obszar IV): Zadania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.

PRZEDMIOT KONKURSU
Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z dziećmi - 4 miejsca (np. matka z 3 dzieci lub 2 matki, każda z 1 dzieckiem).
Wymagany zakres usług świadczonych w schronisku:

 • wiek dzieci: od 0 do 18 roku życia;
 • wymagania żywieniowe: 3 posiłki dziennie (w tym jeden gorący), dla dzieci posiłki dostosowane do wieku;
 • Wymagania higieniczne: podstawowe środki czystości (np. mydło, szampon do włosów, pampersy, itp.)
 • wymagania medyczne, np. środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki opatrunkowe, itp.;
 • zapewnienie dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą wodą;
 • w okresie grzewczym zapewnienie temperatury nie niższej niż 20ºC;
 • zapewnienie usług aktywizacyjnych, ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej (motywowanie osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej, podjęcia aktywności zawodowej, zawieranie oraz prowadzenie z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności);
 • zapewnienie zmiany odzieży lub umożliwienie wyprania brudnej;

Na przedstawione do realizacji zadanie przeznacza się jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 12 900,00 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Schronienie przez 7 dni w tygodniu w okresie od 15 września do 31 grudnia 2019r.                         

Zarządzenie Nr 377/19 z dnia 17 lipca 2019 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć (w obu formach) w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 14 sierpnia  2019r. (do godz. 10.00.):

 1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
 2. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z dziećmi” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Zarządzenie  Nr 377/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet  z dziećmi
 3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK
 4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
 5. witkac.pl - Składanie ofert - instrukcja
do góry