Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: "Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn”

Ogłoszenia Burmistrza 3 Grudnia 2019

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - „Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn”

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: WSPARCIE

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę wspierania wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie może przekroczyć 95% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

PRZEDMIOT KONKURSU

„Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn” - zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu:

  • organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.

CEL ZADANIA PUBLICZNEGO

Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie całodobowego schronienia dla 35 osób (z możliwością zwiększenia do 40 osób w okresach zimowych) wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn - w tym osób niepełnosprawnych ruchowo (jednakże zdolnych do samoobsługi) z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2021r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie powinno być realizowane w lokalu znajdującym się na terenie województwa Śląskiego, położonym w takiej odległości, że dojazd z Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do miejsca, w którym będzie realizowane świadczenie na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie przekroczy 50 km.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO

Na przedstawione do realizacji zadanie przeznacza się jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 480 000,00 zł, w tym:

  • od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku                    kwota: 320 000,00 zł,
  • od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku                   kwota: 160 000,00 zł.

Zarządzenie Nr 690/19 z dnia 3 grudnia 2019 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2019r. o godz. 14.00. Oferty konkursowe na realizację zadań należy składać (w obu formach):

  • w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
  • w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacją „Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 690/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: „Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych mężczyzn”
  2. Pełna treść ogłoszenia
  3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK
  4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  5. witkac.pl - Składanie ofert - instrukcja
do góry