Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: „Wybór operatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: „Wybór operatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach”

Ogłoszenia Burmistrza 18 Grudnia 2019

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - „Wybór operatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: WSPARCIE

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę wspierania wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie może przekroczyć 95% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

PRZEDMIOT KONKURSU

„Wybór operatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach” 

  • działania wspierające organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3, w zakresie określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a

CEL ZADANIA PUBLICZNEGO

Celem zadania jest wsparcie organizacji pozarządowych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną, lokalową i sprzętową.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 lutego 2020r. do 31 grudnia 2020r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie winno być realizowane w lokalu znajdującym się na I piętrze budynku przy ul. 3 Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach oraz na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO

Na przedstawione do realizacji zadanie przeznacza się jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 75 000,00 zł

Zarządzenie Nr 726/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa w dniu 10 stycznia 2020r. o godz. 14.00. Oferty konkursowe na realizację zadań należy składać (w obu formach):

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
  2. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacją „Wybór operatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach” w Kancelarii Urzędu Gminy  i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 726/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: „Wybór operatora Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach”
  2. Pełna treść ogłoszenia
  3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK
  4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  5. witkac.pl - Składanie ofert - instrukcja

 

top_baner
do góry