Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku

Ogłoszenia Burmistrza 13 Grudnia 2019

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - organizację „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POWIERZENIE

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę powierzenia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

PRZEDMIOT KONKURSU

„Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku” - zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

CEL ZADANIA PUBLICZNEGO

Celem zadania jest zapewnienie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub            z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny, również gdy rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie będzie realizowane w terminie od 15 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Teren Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO

Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się jako powierzenie w formie dotacji środki publiczne w wysokości:  250 000,00 zł

Podana wysokość dotacji jest wartością szacunkową. Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z liczby godzin faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji administracyjnej, jednak nie więcej niż 250 000,00 zł.

Zarządzenie Nr 712/19 z dnia 12 grudnia 2019 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym: http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa w dniu 7 stycznia 2020r. o godz. 15.30. Oferty konkursowe na realizację zadań składać (w obu formach):

1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
2. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy   Parkowej  9.
W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 712/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia: „Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku”
2. Pełna treść ogłoszenia
3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK
4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
5. witkac.pl - Składanie ofert - instrukcja

top_baner
do góry