Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2015 roku

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2015 roku

Ogłoszenia Burmistrza 11 Marca 2015

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta w obszarze:

 

„Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 .”

 

w tym:

 

Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach.

 

Termin realizacji zadania od 15.04.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

 

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

 

Oferty konkursowe na realizację zadania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 kwietnia 2015 roku:

 

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie oraz na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl w zakładce: generator ofert i sprawozdań lub dotacje-konkursy.
  2. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9.

 

 

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Przypomina się o dołączeniu do oferty wszystkich załączników określonych w Załączniku do Zarządzenia.

 

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 97/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2015 roku wraz załącznikiem.
  2. Informacja o konkursie
  3. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
  4. generator ofert on-line: www.witkac.pl
  5. witkac.pl - Składanie ofert – instrukcja

 

do góry