• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w 2024 roku”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w 2024 roku”

Ogłoszenia Burmistrza 18 Marca 2024

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zadania publicznego w formie powierzenia z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, realizowanego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pn. „Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w 2024 roku”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę powierzenia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

PRZEDMIOT KONKURSU:

„Zapewnienie schronienia dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w 2024 roku”
- zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

CEL ZADANIA PUBLICZNEGO:

Celem zadania jest zapewnienie bezdomnym kobietom, które ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub z innych przyczyn wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Termin realizacji zadania ustala się od 15 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny lub w miejscach oddalonych od Czerwionki-Leszczyn w odległości max. 55 km.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:

Kwota przeznaczona na realizację powierzonego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert zadania wynosi: 36 600,00 zł.

Podana wysokość dotacji jest wartością szacunkową. Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji administracyjnej oraz będzie wynikała z uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z zapewnieniem gotowości do przyjęcia bezdomnych kobiet korzystających ze schronienia wraz z usługami opiekuńczymi w liczbie określonej w punkcie 2.4.3, jednak nie więcej niż 36 600,00 zł.

Zarządzenie Nr 145/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 marca 2024 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html 

Termin składania ofert upływa w dniu 9 kwietnia 2024 r. o godz. 15:30.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl - tak przygotowana oferta spełnia wymagania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ofertę należy:

- sporządzić w języku polskim,
- sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

1)    Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

2)    operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

3)    za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt 3 nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

(-) Wiesław Janiszewski

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Ogłoszenie.DOC 62KB Plik: Ogłoszenie.DOC
docx zarządzenie_konkurs_schronienie_dla_kobiet_z_usł_opiekuńczymi_2024.docx 60.05KB Plik: zarządzenie_konkurs_schronienie_dla_kobiet_z_usł_opiekuńczymi_2024.docx
pdf Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024.pdf 355.78KB Plik: Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024.pdf

do góry