• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku

Ogłoszenia Burmistrza 10 Lipca 2024

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 poz. 571 z późn. zm.) zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pn. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę wsparcia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie maksymalnie do 90% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności:

a)    organizacja przedsięwzięć i programów w zakresie przygotowania młodzieży do zapoznania się z prowadzeniem ratownictwa przeciwpożarowego i ochrony ludności przed zagrożeniami pożarowymi. Prowadzenie zajęć szkoleniowych w tym zakresie, zawodów itp.,

b)    upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu sposobu ochrony przed zagrożeniami,

c)    działania w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców.

CEL ZADANIA PUBLICZNEGO:

Celem zadania jest zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w szczególności dzieci i młodzieży z zakresu sposobu ochrony życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadania powinny być realizowane od 19 sierpnia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadania realizowane będą na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:

Na przedstawione do realizacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności proponuje się przeznaczyć jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 20 000,00 zł.

Zarządzenie Nr 445/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2024 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa w dniu 5 sierpnia 2024 r. o godz. 17:00.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl - tak przygotowana oferta spełnia wymagania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ofertę należy:

- sporządzić w języku polskim,
- sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

1)    Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

2)    operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

3)    za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: . Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt 3 nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

(-) Wiesław Janiszewski

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx zarządzenie_konkurs_ratownictwo2024.docx 53.95KB Plik: zarządzenie_konkurs_ratownictwo2024.docx
pdf Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024.pdf 355.78KB Plik: Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024.pdf
docx ogłoszenie_konkurs_ratownictwo2024.docx 22.63KB Plik: ogłoszenie_konkurs_ratownictwo2024.docx

top_baner
do góry