Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2019 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2019 roku

Ogłoszenia Burmistrza 17 Czerwca 2019

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY


Ogłaszam otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2019 roku.

Konkurs obejmuje dofinansowanie wkładu własnego na zadania w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 w pkt 1 - 32a ustawy.

Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 30 000,00 zł. Zadania mogą być realizowane w terminie do 31 grudnia 2019 roku.

Zarządzenie Nr 298/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa z dniem 1 października 2019 r. o godz. 15.30. W przypadku wyczerpania puli środków przed dniem 1.10.2019 roku nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru wniosków. Informacja o wyczerpaniu środków finansowych i zakończeniu naboru ofert zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty konkursowe na realizację zadań należy składać (w obu formatach):

1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.

2. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego na zadania w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 w pkt 1 - 32a ustawy” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.
Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Plik do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 298/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2019 roku

2. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK

3. generator ofert on-line: www.witkac.pl

4. witkac.pl - Składanie ofert - instrukcja

do góry