• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2023 roku pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2023 roku”.

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2023 roku pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2023 roku”.

Ogłoszenia Burmistrza 4 Września 2023


OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 poz. 571 z późn. zm.) zadania publicznego w formie powierzenia z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, realizowanego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2023 roku pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2023 roku”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę powierzenia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100 % kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

PRZEDMIOT KONKURSU:

„Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2023 roku” - zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

CEL ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania oraz umożliwienie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadanie może być realizowane w terminie od 1 października 2023r. do 31 grudnia 2023r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny lub w miejscach oddalonych od Czerwionki-Leszczyn w odległości max. 55 km.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:

Kwota przeznaczona na realizację powierzonego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert zadania wynosi: 5 475,00 zł.

Podana wysokość dotacji jest wartością szacunkową. Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie oraz będzie wynikała z uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z zapewnieniem gotowości do przyjęcia osób bezdomnych, jednak nie więcej niż 5 475,00 zł.

Zarządzenie Nr 492/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2023 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

 
Termin składania ofert upływa w dniu 25 września 2023r. o godz. 10.00

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl - tak przygotowana oferta spełnia wymagania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zgodnie z opisem w pkt 3 i 4.

Ofertę należy:

 - sporządzić w języku polskim,
 - sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

1. Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
2. operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
3. za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt 3 nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

(-) Wiesław Janiszewski

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publ. pn. Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2023r.doc 41KB Plik: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publ. pn. Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w noclegowni w 2023r.doc
doc Zarządzenie Nr 492_23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1.09.2023 r.doc 163.5KB Plik: Zarządzenie Nr 492_23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1.09.2023 r.doc
pdf Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 r._pdf.pdf 415.72KB Plik: Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 r._pdf.pdf

do góry