• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

Ogłoszenia Burmistrza 18 Stycznia 2023

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienioneart. 3 ust. 3 ustawydnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.) zadań publicznych w formie wspierania z budżetu GminyMiasta Czerwionka-Leszczyny, realizowanych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku”.


FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę wsparcia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie maksymalnie do 90% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Obszar II):

1) organizacja dla mieszkańców gminy integracyjnych imprez kulturalnych,

2) kultywowanie tradycji regionalnych.

CEL ZADANIA PUBLICZNEGO:

Celem zadania jest zwiększenie potencjału kulturalnego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wzmocnienie oferty kulturalnej oraz aktywizacji społeczności lokalnej.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadania mogą być realizowane w terminie od 17 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadania realizowane będą na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:

Na przedstawione do realizacji zadania w obszarze II proponuje się przeznaczyć jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 40 000,00 zł.

Zarządzenie Nr 16/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2023 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lutego 2023r. o godz. 17.00

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl - tak przygotowana oferta spełnia wymagania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ofertę należy:

  • sporządzić w języku polskim,

  • sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

  1. Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

  2. operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

  3. za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: . Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt 3 nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.doc 41KB Plik: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.doc
doc Zarządzenie Nr 16_23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2023 roku.doc 125KB Plik: Zarządzenie Nr 16_23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 stycznia 2023 roku.doc
pdf Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 r..pdf 415.71KB Plik: Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2023 r..pdf

do góry