• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (FEPŻ) w 2024 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (FEPŻ) w 2024 roku

Ogłoszenia Burmistrza 11 Marca 2024

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zadania publicznego w formie powierzenia z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, realizowanego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2024 roku pn. „Dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dla Podprogramu 2023”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę powierzenia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

PRZEDMIOT KONKURSU:

„Dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dla Podprogramu 2023” - zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

CEL ZADANIA PUBLICZNEGO:

Celem zadania jest dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zorganizowanym punkcie wydawczym.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Termin realizacji zadania ustala się od 8 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadanie powinno być realizowane w lokalu znajdującym się na terenie województwa śląskiego, położonym w takim miejscu, aby był zapewniony bezpośredni dojazd z Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do miejsca, w którym będzie wydawana żywność na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:

Kwota przeznaczona na realizację powierzonego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert zadania wynosi: 20 000,00 zł.

Podana wysokość dotacji jest wartością szacunkową. Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji administracyjnej oraz będzie wynikała z uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z zapewnieniem gotowości do udzielenia pomocy osobom w liczbie określonej w punkcie 2.4.3 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, jednak nie więcej niż 20 000,00 zł.

Zarządzenie Nr 126/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2024 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa w dniu 2 kwietnia 2024 r. o godz. 15:30.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl - tak przygotowana oferta spełnia wymagania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ofertę należy:

 - sporządzić w języku polskim,
 - sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

1)    Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

2)    operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

3)    za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt 3 nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

(-) Wiesław Janiszewski

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 2
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (FEPŻ) w 2024 roku.doc 62.5KB Plik: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (FEPŻ) w 2024 roku.doc
docx zarządzenie_konkurs_fepż2024.docx 54.44KB Plik: zarządzenie_konkurs_fepż2024.docx

do góry