• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Ogłoszenia Burmistrza 23 Lutego 2024

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pn. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę wsparcia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie maksymalnie do 90% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.

PRZEDMIOT KONKURSU:

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a)    organizacja dla mieszkańców gminy integracyjnych imprez kulturalnych,

b)    kultywowanie tradycji regionalnych.

CEL ZADANIA PUBLICZNEGO:

Celem zadania jest zwiększenie potencjału kulturalnego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wzmocnienie oferty kulturalnej oraz aktywizacji społeczności lokalnej.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadanie powinno być realizowane w terminie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:

Na przedstawione do realizacji zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego proponuje się przeznaczyć jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 40 000,00 zł.

Zarządzenie Nr 79/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2024 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

Termin składania ofert upływa w dniu 15 marca 2024 r. o godz. 14:00.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl  - tak przygotowana oferta spełnia wymagania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Ofertę należy:

 - sporządzić w języku polskim,
 - sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

1)    Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

2)    operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

3)    za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt 3 nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

(-) Wiesław Janiszewski

 

 

 

Powiązane pliki.Liczba plików: 3
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.doc 60.5KB Plik: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.doc
docx zarządzenie_konkurs_kultura2024.docx 52.99KB Plik: zarządzenie_konkurs_kultura2024.docx
pdf Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024 r..pdf 355.78KB Plik: Roczny Program Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2024 r..pdf

do góry