Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

Ogłoszenia Burmistrza 15 Maja 2019

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

 
Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku przez podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019r., poz. 447 z późn. zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w formie powierzania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Zadanie realizowane w ramach konkursu muszą być zgodne z zadaniami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2019 rok.

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert:

Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci uczęszczających do Szkół Podstawowych w wieku 7-12 lat  z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania: 30 000,00 zł 

Termin realizacji zadania:

Zadanie realizowane będzie w terminie wypoczynku dla dzieci pomiędzy 1 lipca a 31 sierpnia.

 
Zarządzenie Nr 220/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 15 maja 2019 roku dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html


Oferty należy składać według wzoru oferty - określonego w Zarządzeniu w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 w terminie do dnia 29 maja 2019 roku do godz. 15.30 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Konkurs ofert - zdrowie publiczne 2019”.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 220/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2019 rok

do góry