• język migowy
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 4 Września 2009

Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji nr 88/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. o znakach EiZ-7627/6-36/07

odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasków budowlanych ze złoża „Szczejkowice” zlokalizowanego w Szczejkowicach przy ul. Gliwickiej na działce nr 155/25. 

Informację o decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Wykaz ten dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w siedzibie Wydziału Ekologii i Zdrowia przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach

Pobierz treść obwieszczenia

do góry