Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Ogłoszenia Burmistrza 6 Lutego 2009
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia realizowanego przez Przedsiębiorstwo Energetyczne „Megawat” Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37, Budynek 4, 44-101 Gliwice, polegającego na przebudowie kanału spalin do komina w zakładzie Z-1 Elektrociepłownia „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach. 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ekologii i Zdrowia tut. Urzędu przy al. Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach. 

Pełna treść dokumentu można pobrać w formacie
do góry