Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Ogłoszenia Burmistrza 19 Marca 2020

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 20.03.2020 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zmianami), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

W terminie od 20.03.2020 r. do 26.03.2020 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1. w formie pisemnej na adres:
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: go@czerwionka-leszczyny.com.pl
 3. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Gospodarowania Odpadami.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie nr 97/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2020 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry