Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w  sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym ...

Konsultacje projektu uchwały w  sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym ...

Ogłoszenia Burmistrza 12 Stycznia 2021

Konsultacje projektu uchwały w  sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym , będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce - Leszczynach

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 13.01.2021 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym , będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce - Leszczynach

W terminie od 13.01.2020 r. do 20.01.2021 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1. w formie pisemnej na adres:

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36A, 44-230 Czenłionka_

Leszczyny (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji )

2. pocztą elektroniczną na adres e-mail:

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach


Pliki do pobrania:


1. Zarządzenie nr 2/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym , będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce - Leszczynach oraz projekt uchwały


2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry