Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie ...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie ...

Ogłoszenia Burmistrza 11 Czerwca 2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.


Informacja Burmistrza Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 roku w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Zarządzenie Nr 235/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/zarzadzenia_burmistrza.html

oraz na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakładce „Ogłoszenia Burmistrza”.

W terminie od 12 do 19 czerwca 2018 roku ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),

2) pocztą elektroniczną na adres e-mail sps.n@czerwionka-leszczyny.pl

3) za pośrednictwem faksu pod numerem 32 43 11 760.

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, tel. (32) 43 12 251


Do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 235/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały.

do góry