Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 19 Maja 2020

Konsultacje projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 19.05.2020 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W terminie od 19.05.2020 r. do 26.05.2020 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.


Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1. w formie pisemnej na adres:
Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach,
ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wpływu do Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach);
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl
3. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 42 77 543 w 27;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Dyrektora Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce - Leszczynach.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 146/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 2020 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry