Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku

Ogłoszenia Burmistrza 13 Listopada 2020

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 16.11.2020 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1057), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku.

W terminie od 16.11.2020 r. do 23.11.2020 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.


Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1. w formie pisemnej na adres:
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);
2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: rp@czerwionka-leszczyny.com.pl
3. za pośrednictwem faksu pod numerem: 32 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Finansowo - Budżetowego, Referat Podatków Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, tel. 32 42 959 71.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie nr 501/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku

2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry