Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób ...

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób ...

Ogłoszenia Burmistrza 28 Listopada 2018

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 29 listopada 2018r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2018 poz.450 ze zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
W terminie od 29 listopada 2018r. do 06 grudnia 2018r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.


Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1. w formie pisemnej na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36B

(decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),

2. pocztą elektroniczną na adres e-mail:

ops@czerwionka-leszczyny.com.pl

3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4312039

 
Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej ustalenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3 Maja 36B, tel. 32/43 12 039).

 
Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 631/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały określającej zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2. Załącznik do Zarządzenia - projekt uchwały

3. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu

do góry