Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023

Ogłoszenia Burmistrza 4 Kwietnia 2019

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 08 kwietnia 2019 r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 450 z późn.zm), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.

W terminie od 08 kwietnia 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.


Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1. w formie pisemnej na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36 b

(decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),

2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl

3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 7231217

Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach (ul. 3 Maja 36b, tel. 32 43 12 039).

 
Pliki do pobrania:

1.Zarządzenie Nr 153/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 02 kwietnia 2019 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 oraz projekt uchwały

2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały.

 

do góry