Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Ogłoszenia Burmistrza 28 Stycznia 2019

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 28 stycznia 2019 r. w celu poznania opinii rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie projektu uchwały ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

W terminie od 28 stycznia 2019 r. do 04 lutego 2019 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.


Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:


1.w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka - Leszczyny ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),

2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: wydzialedukacji@wp.pl

3. za pośrednictwem faksu pod numerem: 32 4311760


Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii w przedmiocie w/w uchwały należy do kompetencji Naczelnika Wydziału Edukacji tel. 32 4317600

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 29/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

2. Wzór zgłoszenia opinii, uwag do projektu uchwały.

 

do góry