Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenia Burmistrza 9 Listopada 2012

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 08 listopada 2012r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień bowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku.

W terminie od 08 listopada 2012r. do dnia 22 listopada 2012 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
    ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail rp@czerwionka-leszczyny.com.pl 
  3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4311760


Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Kierownika Referatu Podatków Wydział Finansowo - Budżetowy Referat Podatków Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, tel. (32) 4295971.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 400/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2012 roku oraz załącznik do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr 400/12 z dnia 7 listopada 2012 roku – projekt uchwały

do góry