• język migowy
Strona główna/Urząd/Zadania dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego/Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej PolskiejProgram "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania - 596 429,95 zł.

Wartość całkowita - 596 429,95 zł.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb,
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.,
 • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Do Programu przystąpiła również Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

top_baner
do góry