• język migowy
Strona główna/Urząd/Zadania dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego/Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej PolskiejProgram "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania - 470 220,00 zł.

Wartość całkowita - 470 220,00 zł.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb,
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.,
 • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Do Programu przystąpiła również Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

do góry