• język migowy
Strona główna/Urząd/Zadania dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego/Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Od stycznia 2020 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny realizuje Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.

Źródłem finansowania Programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Program ma na celu:

 • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.),
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Obecnie w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny z pomocy Asystenta korzysta 10 osób niepełnosprawnych.

Zadanie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania - 108 000,00 zł.

do góry